Natuurherstel Zaanstreek -Waterland van start, gehoopt wordt op toename zeldzaam vleesetend plantje en Noordse woelmuis

Door het overschot aan stikstof groeien algemenere planten harder, ten kosten zeldzame planten en dieren.
© Foto aangeleverd

In de veenweidegebieden van Zaanstreek-Waterland wordt vanaf augustus begonnen met natuurherstel. De werkzaamheden, onderdeel van de landelijke aanpak Natura 2000, moeten de rappe afname van zeldzame planten en dieren stoppen.

Door het overschot aan stikstof groeien algemenere planten harder, ten kosten zeldzame planten en dieren zoals het vleesetende plantje ronde zonnedauw en de Noorse Woelmuis. Als de soortenrijkdom weer toeneemt, profiteren daar ook andere soorten van zoals de roerdomp, rietorchis, dopheide en weidevogels, verwacht Staatsbosbeheer.

De werkzaamheden behelzen graven van petgaten en sloten, verwijderen van boomopslag, baggeren, maaien, versterken van kades en oevers en het ophogen van verzakt weidevogelgrasland. Er zijn inmiddels vergunning afgegeven voor de percelen Varkensland, Oostzanerveld, Kalverpolder en in de polder van Westzaan. Staatsbosbeheer voert het werk uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Eind 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Vorderingen zijn te volgen via de boswachtersblog boswachtersblog.nl/noord-holland/ en de website www.staatsbosbeheer.nl/natuurherstelveenweiden. Ook organiseert Staatsbosbeheer boswachterspreekuren voor omwonenden. Geïnteresseerden voor de digitale nieuwsbrief kunnen zich aanmelden via veenweiden@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van ’nieuwsbrief natuurherstel Veenweiden’.

Om de Europese biodiversiteit veilig te stellen, ontwikkelde de Europese Unie een netwerk van de meest waardevolle Europese natuurgebieden: Natura 2000. Dit netwerk van beschermde gebieden moet ervoor zorgen dat er geen planten en dieren meer verdwijnen. In de provincie Noord-Holland zijn 19 natura 2000-gebieden aangewezen.

Meer nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Meest gelezen