Concept Gebiedsplan Wieringermeer mag van gemeenteraad van tafel

Boeren protesteren tegen de voorstellen in het gebiedsplan Wieringermeer.© Archieffoto Nick Maarsen

Lydia Jasper
Anna Paulowna

De gemeenteraad van Hollands Kroon is akkoord gegaan met het intrekken van het concept Gebiedsplan Wieringermeer. Dit om te voorkomen dat er dubbel werk wordt verricht en procedures langs elkaar heen lopen.

Agrariërs en belangenorganisatie LTO Noord waren tegen het gebiedsplan. Wethouder Theo Groot zei al eerder dat door recente ontwikkelingen het nodig was opnieuw na te denken over het concept Gebiedsplan. Zo moet per 1 januari 2021 de Omgevingswet zijn ingevoerd. „Wij moeten onze omgevingsvisie geactualiseerd hebben. Door die actualisatie lopen er dan twee procedures langs elkaar heen.”

Namens de fracties SHK, VVD, OHK, PvdA, GL en D66 is er dinsdagavond een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om bij grootschalige gebiedsontwikkelingen in de toekomst nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bescherming van de kwaliteit van het landschap. Deze motie is unaniem aangenomen.

De raad kon instemmen met een aantal financiële wijzigingen, waaronder een extra investeringskrediet voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en brandweerkazerne in Wieringerwerf.

Brede school

Voor het realiseren van een nieuwe brede school aan de Koningin Beatrixlaan in Slootdorp is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De raad is akkoord gegaan met het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook vindt de raad het goed dat er een wijziging komt in het bestemmingsplan Zuiderweg 2 Anna Paulowna, zodat wonen op deze locatie mogelijk is.

Tijdens de vergadering zijn er twee andere moties ingediend. Zo wil de gemeenteraad een zienswijze kunnen afgeven naar het provinciaal bestuur op de inhoud van de ontwerp Omgevingsverordening. Deze motie is aangenomen. Een tweede motie waarin het college werd opgeroepen een visie te ontwikkelen op het realiseren van kernenergie in Hollands Kroon is door de indieners (OHK, VVD) ingetrokken.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.