Premium

IJsselmeervereniging: Natuur valt bij dijkversterking Markermeer beetje in het water

IJsselmeervereniging: Natuur valt bij dijkversterking Markermeer beetje in het water
Een fuut aan de rand van de Markermeerdijk
© Foto Ella Tilgenkamp
Monnickendam

De IJsselmeervereniging vreest dat natuur in het water gaat vallen met de versterking van de Markermeerdijken. Liefst ziet de vereniging overal de oude dijkbekleding terugkeren van Noorse stenen en basaltblokken, maar het wordt basalton.

De oude steenbekleding komt wel terug in drie kapen en op verschillende plaatsen als sierranden. Soemini Kasanmoentalib van de IJsselmeervereniging brak laatst een lans voor de natuur. Futen en meerkoeten hebben rommelige plaatsen nodig om nesten te bouwen. ,,De sierrand van hergebruikte stenen, die aan de eis van ruimtelijke kwaliteit tegemoet komt, komt niet tegemoet aan de behoefte van deze beschermde broedvogels. Als maatregel worden de broedplaatsen langs de dijk onklaar gemaakt, om te voorkomen dat de vogels er gaan broeden.’’

Ecoloog Heleen Broier van de Alliantie reageert: ,,Na de dijkversterking komt op de grens van land en water steenbestorting, die bestaat uit breuksteen. Dit is vergelijkbaar met de huidige situatie. De verwachting is dat in de steenbestorting door het aanspoelen van maaisel weer riet en vegetatie gaan groeien, net zoals nu. Deze vegetatie is voor eenden, meerkoeten, fuuten en rietgors een aantrekkelijke broedlocatie.’’

Broedvrij

Dat vogels nu worden verjaagd klopt en is nodig voor de bouw. ,,Werklocaties worden inderdaad broedvrij gehouden, maar in de directe omgeving zijn er voldoende mogelijkheden om te broeden. Hiermee voldoen wij aan de eisen van de Wet Natuurbescherming.’’

Ook maakt de VBIJ zich zorgen over de ringslangen waar de Alliantie nieuwe overwinteringsplekken voor inricht. De vereniging denkt dat er overwinteringskelders komen zoals in de dijk van Marken. Die kunnen de ringslangen volgens de IJsselmeervereniging niet vinden. Volgens Broier komen er geen kelders maar worden de oude overwinteringsplekken tussen puin, basalszuilen en Noorse stenen in ere hersteld. Op de Noorse stenen en basaltblokken zitten zeldzame korstmossen. Daarover gaat de Alliantie in gesprek om te kijken hoe ze die kunnen behouden.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen