Bezwaren van bewoners tegen bomenkap in Blokkers Kleine Groene Hart door rechter afgewezen

Bezwaren van bewoners tegen bomenkap in Blokkers Kleine Groene Hart door rechter afgewezen
Alkmaar / Blokker

Bestuursrechter R. Bruin heeft de bezwaren tegen bomenkap op het door omwonenden als Blokkers Kleine Groene Hart aangeduide perceel van de hand gewezen. Vanwege de coronacrisis is volstaan met een schriftelijke uitspraak. Zodra dat mogelijk is zal het besluit in het openbaar worden uitgesproken.

De gemeente Hoorn wil op het perceel een zestigtal woningen realiseren. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt. In het vonnis wordt allereerst geconstateerd dat de groep Blokkers Kleine Groene Hart geen officiële rechtspersoon is. Dat leidde tot een niet ontvankelijkheidsverklaring.

Veertig namen

Twee vertegenwoordigers van de bijna veertig namen tellende groepslijst konden wel individueel als belanghebbenden worden aangemerkt. Maar omdat ze inmiddels verhuisd waren, waren ze die status kwijtgeraakt. Er bleven dientengevolge nog twee omwonenden over. Een daarvan had in eerste termijn geen bezwaar ingediend bij de gemeente, zodat ook die reclamant buiten de boot viel.

Er bleef aldus slechts een omwonende over die wel tijdig bij de gemeente bezwaar had gemaakt. Naar aanleiding van diens verweerschrift kon de inhoudelijke behandeling van het beroep alsnog plaatsvinden. Tijdens de rechtszitting op 17 december was overigens niemand van de indieners bij de rechtbank verschenen.

Kapvergunning

Inhoudelijk draait de kwestie om de kapvergunning voor een stukje bos op de plek van een voormalig kassencomplex. De gemeente wil daar een zestigtal eensgezinswoningen realiseren. Omdat zich nog restanten van de kassen in de bodem bevinden, moeten volgens de gemeente alle bomen gerooid worden. Op drievijfde deel komen de woningen, de rest gaat als openbaar park fungeren.

Volgens het vonnis zijn er geen bijzondere natuurlijke, landschappelijke of cultuurhistorische waarden in het geding. Wel is verstoring van het leefgebied van de dwergvleermuis mogelijk, maar daarvoor is ontheffing verleend. Verder wordt in de nieuwe wijk voor compensatie van het groen gezorgd.

Raad van State

De overgebleven bezwaarmaker kan binnen zes weken hoger beroep aantekenen bij de Raad van State.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen