Premium

Castricum houdt niet twee miljoen maar één euro in op de BUCH-bijdrage, als de andere drie BUCH-raden de geldafspraken negeren

Castricum houdt niet twee miljoen maar één euro in op de BUCH-bijdrage, als de andere drie BUCH-raden de geldafspraken negeren
Castricum

Het drukmiddel was twee miljoen euro minder per maand overmaken naar de BUCH. Dat is teruggeschroefd naar 1 euro per maand . Dit bedrag houdt Castricum in op de BUCH-bijdrage zolang er geen waterdichte afspraken zijn over de verdeling van geld over de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Uitgeest.

Lokale partij CKenG kwam vorige maand met het voorstel om de maandelijkse bijdrage van Castricum aan de BUCH - 2 miljoen euro - te bevriezen zolang er nog geen ’dienstverleningsovereenkomst’ (dvo) ligt. In zo’n document wordt precies vermeld op hoeveel geld welke gemeente voor welke klussen recht heeft. CKenG stoorde zich eraan dat de ’boterzachte’ afspraken onmogelijk door de gemeenteraden gecontroleerd kunnen worden.

Maar het amendement van CKenG haalde het niet, omdat het niet nakomen van de bijdrage aan de BUCH-werkorganisatie juridisch onmogelijk is. Het zou contractbreuk betekenen. Bovendien ligt er inmiddels een concept-dvo waarover CKenG tevreden is. Donderdag had CKenG-fractievoorzitter Roel Beems het amendement daarom omgezet in een motie waarin het college van Castricum wordt opgeroepen deze dvo te delen met de raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo. Ook moet het BUCH-bestuur er voor ijveren dat deze drie raden de dvo goedkeuren. Zo niet, dan houdt Castricum maandelijks één euro in op de BUCH-bijdrage. Deze motie haalde het wel.

De motie van CKenG om 100 procent van alle toekomstige BUCH-bezuinigingen naar de gemeente te laten terugvloeien haalde het niet. De gemeente krijgt 40 procent van de bezuinigen terug, 60 procent wordt geherinvesteerd in de BUCH.

Loonkosten

Van de 12 moties en amendementen die de raad bij de behandeling van de begroting had ingediend, werden er velen ingetrokken of weggestemd. Het amendement van GroenLinks en de andere progressieve fracties om meer bij te dragen aan de gestegen loonkosten voor gesubsidieerde instellingen, haalde het wel. De lonen voor medewerkers van bijvoorbeeld de bibliotheek en Toonbeeld stijgen met 3 procent terwijl in de begroting werd uitgegaan van 1,5 procent. Dat is met raadsbrede instemming hersteld. Om de kosten te dekken wordt een eenmalige greep uit de algemene reserve gedaan.

Geen steun was er voor het plan van Forza om woonunits voor statushouders om te zetten in tiny houses en die niet alleen aan statushouders, maar ook aan Castricumse starters aan te bieden. Forza trok de motie daarop in.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen