Premium

Ronald Hendriks vindt dat de rol van de gemeenteraad in Wormerland onvoldoende serieus wordt genomen

Ronald Hendriks vindt dat de rol van de gemeenteraad in Wormerland onvoldoende serieus wordt genomen
Ronald Hendriks (VLW) is raadslid in Wormerland.
© Archieffoto/Wim Egas
Wormer

Ronald Hendriks, fractievoorzitter van Vereniging Liberaal Wormerland, vindt dat de rol van de gemeenteraad onvoldoende serieus wordt genomen. Hij geeft in vijf voorbeelden aan waarom. De gemeentesecretaris, Ronald Kool, reageert. Oordeel zelf.

Griffie

Ronald Hendriks, voorbeeld 1: „De griffie valt onder de verantwoordelijkheid van de raad. Toch zijn de medewerkers van de griffie in dienst van Over (de ambtelijke organisatie van Wormerland en Oostzaan). Dat is raar. De gemeenteraad hoort ze te benoemen, en kan ze dus ook ontslaan.”

Gemeentesecretaris: „Zeker, de griffie valt onder ’s raads verantwoordelijkheid. In de gemeentewet staat dat de griffier en griffiemedewerkers moeten worden benoemd door de gemeenteraad. Nergens staat letterlijk voorgeschreven dat het ondersteunend personeel direct onder raad/griffier georganiseerd moet worden. Inhoudelijk krijgt dat personeel tot taak om de griffier of de secretaris te ondersteunen, maar daarvoor kunnen zij heel goed zijn ondergebracht in een werkorganisatie zoals die van Over-gemeenten. Niet zelden hebben dergelijke functionarissen een ondersteunende rol richting zowel college als raad. Zij krijgen inhoudelijk geen opdrachten die hun rol als ondersteuner van de een in conflict brengt met de opdrachten die zij als ondersteuner van de ander krijgen.”

Reactie Ronald Hendriks: „De medewerksters van de griffie in Wormerland hebben de officiële functie van ’griffiemedewerksters’, en de gemeentewet bepaalt nu eenmaal dat deze worden benoemd, geschorst of ontslagen door de gemeenteraad. Zijn zij in dienst van Over-gemeenten, dan kan de raad haar bevoegdheid niet vervullen.”

Ambtelijke organisatie

Ronald Hendriks, voorbeeld 2: „Over (de ambtelijke organisatie van Wormerland en Oostzaan) is een gemeenschappelijke regeling, waar de gemeenteraad te weinig heeft in te brengen. Raadsleden kunnen zienswijzen indienen, maar die mag het bestuur naast zich neerleggen.”

Gemeentesecretaris: „Het is waar dat het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Over de bij de deelnemende gemeenten (lees: raden) ingewonnen inzichten naast zich kan neerleggen. Daarvoor kunnen gemeenteraden hun vertegenwoordigers in het bestuur van een gemeenschappelijke regeling verantwoording vragen.”

College

Ronald Hendriks, voorbeeld 3: „De gemeenteraad wordt regelmatig voor een voldongen feit gesteld. Voor het Oosteinde (in Wormer) moest bijvoorbeeld geld komen om opnieuw te bestraten. Het benodigde geld, een bedrag van 75.000 euro, was al uitgegeven voordat het college de raad om toestemming had gevraagd. Dan kun je moeilijk nog tegenstemmen, want dan krijgt de gemeente schadeclaim van de aannemer in de bus. Dat wil je niet.”

Ronald Hendriks vindt dat de rol van de gemeenteraad in Wormerland onvoldoende serieus wordt genomen
Ronald Kool.
© Foto Wormerland

Gemeentesecretaris: „Het genoemde voorbeeld verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Werkenderweg bleek er in het bestratingswerk bijgeplust te moeten worden door onvoorzien werk. Dat was geen luxe, maar strikte noodzaak. Het is op zo’n moment geen optie om het werk stil te leggen. Qua verkeersveiligheid, overlast voor aanwonenden, bedrijven en weggebruikers kan een dergelijk project tijdens de uitvoering niet enkele weken stilgelegd worden.”

Reactie Ronald Hendriks: „Bevestigd wordt dat het achteraf vragen om budget geen schoonheidsprijs verdient. Toch gebeurt dit. In het geval van een urgentie kan de burgemeester een extra raadsvergadering bijeen roepen.”

Gemeenschappelijke regeling

Ronald Hendriks, voorbeeld 4: „De gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt (zoals Vervoerregio Amsterdam) zetten de lokale democratie onder druk. Gemeenteraden van deelnemende gemeenten horen tijdig een agenda te krijgen met de onderwerpen, zodat de raadsleden hun vertegenwoordigers met een opdracht naar de vergadering van zo’n gemeenschappelijke regeling kunnen sturen. Dat gebeurt niet in alle gevallen.”

Gemeentesecretaris: „De democratische controle staat bij gemeenschappelijke regelingen inderdaad op grotere afstand dan de taken die binnen de gemeente zelf worden uitgevoerd. Niet in de laatste plaats, omdat de zeggenschap van deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling verwatert ten opzichte van de situatie waarin de eigen organisatie een taak uitvoert. Je hebt namelijk niet meer een doorslaggevende stem.”

Reactie Ronald Hendriks: „Bij elkaar geven wij heel veel geld uit voor onze deelname aan deze regelingen. Dit vermindert onze vrije uitgaven. De raad heeft echter wettelijk het budgetrecht. Ons budgetrecht wordt dan ook aangetast doordat wij geen of heel weinig invloed kunnen uitoefenen op onze verplichte bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling.”

Fractievoorzitters

Ronald Hendriks, voorbeeld 5: „De fractievoorzitters van alle partijen in Wormerland en Oostzaan besloten in een gezamenlijke klankbordgroep een bedrag uit te trekken voor onderzoek naar de bestuurlijke zelfstandigheid van beide gemeenten. Een praktische oplossing misschien, omdat het onderzoek beide gemeenten aangaat. Maar het zijn de raadsleden van beide gemeenten die daarover gaan.”

Gemeentesecretaris: „Zeker, formeel beslist de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van budget. In dit geval moest de gemeenteraad ook beslissen over de opdrachtverlening voor onderzoek. Beide genoemde onderwerpen zijn in de laatste raad voor het zomerreces in Wormerland aan de raad voorgelegd. Om te voorkomen dat de start van de werkzaamheden over de zomervakanties moest worden heen getild, is er medio juni ambtelijk een aanvang gemaakt met het onderzoek. Over dat startmoment heeft (schriftelijk) afstemming plaatsgevonden met de aanwezige fractievoorzitters, die daarover met hun fracties hebben afgestemd. Door deze werkwijze kon de noodzakelijke voortgang worden bevorderd, terwijl daarvoor vooraf voldoende draagvlak in de kring van de raadsfracties is gepeild.”

Reactie Ronald Hendriks: „Het probleem is dat er door een niet geautoriseerde werkgroep besluiten worden genomen, welke zijn voorbehouden aan de raad. Bovendien moeten financiële besluiten in de openbaarheid worden genomen, zodat ook de burgers een en ander zouden kunnen volgen. Achteraf toestemming vragen, waarbij het budget al werd uitgegeven is strijdig met de gemeentewet zelf.”

NB: Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) en D66 in Oostzaan namen uit protest niet deel aan deze klankbordgroep bestaande uit fractievoorzitters.

Meer nieuws uit Waterland

Meest gelezen