Stede Broec kan projecten niet in regels vangen: ’elke aanvliegroute is anders’

Bovenkarspel

’Elk plan is anders, Villa Oigenwois, Middenweg, de patiowoningen of De Klamp. Ieder project heeft een andere schaal en andere aanvliegroute. Het is heel lastig dat in regels te vangen.’

Aldus wethouder Bart Nootebos van Stede Broec, gisteravond tijdens de commissie grondgebiedzaken. ODS drong aan op duidelijkheid in het inspraakproces. De fractie vindt dat de politiek in het voorstadium een soort afvinklijst zou moeten hanteren, waar zowel initiatiefnemers van een bouwproject als omwonenden aan zouden moeten voldoen.

Want wat is de rol van de gemeente, in hoeverre worden omwonenden gehoord en wie zijn wel en niet belanghebbend? De fractie stelde vast dat de laatste tijd rond veel projecten onvrede is bij mensen die inspreken en hoopt die weg te nemen door als raad duidelijke kaders te stellen voor ruimtelijke initiatieven, aldus raadslid Thijs Visser.

Hij kreeg zeker niet alle handen op elkaar. Coalitiepartners PvdA/GL en CDA gaven aan helemaal geen behoefte te hebben aan extra kaders. Dat zou de procedure juist bemoeilijken. ,,Wilt u van tevoren inspraak? Dan haakt iedere projectontwikkelaar af’’, aldus commissielid Beukers. Participatie is belangrijk, maar het besluit ligt bij de raad, aldus CDA, dat bij monde van Jean-Pierre Kroezen onderstreepte dat de procedure al helder is.

GBS, OP en VVD zagen wél het nut van heldere kaders en een eenduidige aanvliegroute, die voor een ieder transparant is, een soort stappenplan dus. Wethouder Nootebos benadrukte dat dat heel lastig is, omdat de plannen zo verschillend zijn, dat ze niet eenduidig zíjn. De in voorbereiding zijnde Omgevingswet regelt overigens zaken als participatie. ODS had graag gezien dat de gemeente Stede Broec hier een voortrekkersrol in nam, door duidelijk te bekijken of een traject goed doorlopen is en of er bijvoorbeeld reden is tot onvrede.

De meningen lagen zo ver uiteen dat ook na afloop van de commissie de discussie nog even voortduurde. Eensgezindheid bleef uit.

Meer nieuws uit West-Friesland

Meest gelezen