SV Pax Haarlemmermeer en gymnastiekbond reageren op verhaal over stelselmatig wangedrag bij de topturnvereniging

Marco Knippen
Hoofddorp

SV Pax Haarlemmermeer en Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) hebben gereageerd op het verhaal over het sportklimaat bij de topturnvereniging. Lees hier de volledige reacties.

Lees ook: Wangedrag bij Pax stelselmatig

Lees ook: Bij Pax kan een talent niet dun genoeg zijn

Reactie SV Pax Haarlemmermeer

Allereerst benadrukken wij dat SV Pax een veilig en pedagogisch sportklimaat hoog in het vaandel heeft staan. Wij werken op vele fronten om dit ook blijvend te kunnen borgen en continu te verbeteren als organisatie. Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid zijn er dan ook ten aanzien van een veilig en pedagogisch sportklimaat objectieve criteria, afspraken en mechanismen voor monitoring.

Daarbij is sprake van nauw overleg met KNGU. Tevens doen wij in dit kader gezamenlijk opvolging van de afgesproken acties die mede naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van het onafhankelijke Instituut Sportrechtspraak (ISR) aangaande het onderzoek dat is verricht naar meldingen over SV Pax Haarlemmermeer.

In zijn algemeenheid vinden wij het artikelen en de beweringen onjuist en tendentieus. Een aantal punten willen wij in deze reactie in ieder geval benoemd hebben.

Bijvoorbeeld de stelling dat de incidenten zich niet beperkten tot de periode mei 2017- januari 2018; dit is onjuist, niet in de laatste plaats omdat de melders van deze incidenten al geruime tijd weg zijn bij SV Pax. Zij maken alleen voortdurend melding van dezelfde, in hun ogen, misstanden.

Ook hebben de kinderen van desbetreffende ouders, hoewel dit wel wordt geïnsinueerd, nooit training gehad noch hebben zij deel uitgemaakt van de groep die getraind wordt door onze hoofdtrainer Patrick Kiens.

Tevens zijn de ouders van de huidige groepen en de huidige trainersstaf niet gehoord door de schrijver van dit artikel. Zij zijn echter wel gehoord door de onderzoekers van het ISR, hetgeen wellicht de voor de melders tegenvallende resultaten van het onderzoek verklaart.

Gezien de uitkomsten van het onderzoek van het ISR, de eigen bevindingen en de aard van de anonieme meldingen, was er geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de pedagogische kwaliteiten van onze hoofdtrainer, Patrick Kiens, en zijn trainingsstaf.

De stelling dat er bij SV Pax een trainersexodus heeft plaats gevonden is niet juist en tendentieus. SV Pax is een grote vereniging en heeft meer dan 1800 leden en ruim 40 trainers in dienst. Een verloop van 1% per seizoen, om verschillende redenen (ambitie, studie et cetera) in de huidige trainersstaf is onder welke maatstaaf ook zeker geen exodus te noemen.

Het bestuur van SV Pax plaatst vraagtekens bij het doel van deze ouders, die de vereniging immers al geruime tijd hebben verlaten, om hun aantijgingen, bij herhaling, aan de pers te presenteren alsof zij nooit eerder zijn gehoord door de vereniging, andere ouders, de bond en het ISR. Zij zijn meerdere keren gehoord en (ook door de pers) uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek.

Het ongenoegen van deze ouders hebben wij te respecteren, maar waar wij het pertinent over oneens zijn met hen is, naast de onjuistheid, de wijze waarop en de vorm waarin zij hun verhaal op willen dringen aan het grote publiek en de aandacht die zij keer op keer opeisen van alle partijen.

Wij zijn van mening dat zij zich blijkbaar niet realiseren dat zij -en niet de vereniging- hun eigen kinderen en vele anderen met hun handelen enorm beschadigen, nu en in de toekomst. Daarnaast nemen zij de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek dat het ISR heeft ingesteld kennelijk niet serieus.

Daarmee gaan zij niet alleen voorbij aan de bevindingen van een professioneel en gespecialiseerd onderzoeksbureau, maar brengen in onze ogen op onjuiste wijze de trainers, verenigingsbestuurders, medische staf, de turnsport als geheel en het ISR in diskrediet.

Reactie KNGU

De verhalen zijn heftig en we kunnen ons de emoties goed voorstellen. Het is belangrijk om dit soort zaken blijvend aan de kaak te stellen en grondig én zorgvuldig uit te zoeken. Als je een veilig topsportklimaat nastreeft, moet je dit serieus nemen.

Dit is ook precies de reden dat toen de KNGU signalen kreeg over grensoverschrijdend c.q. ongewenst gedrag binnen (topsport turnen dames van) gymnastiekvereniging SV Pax Haarlemmermeer, er meteen actie is ondernomen.

De KNGU heeft het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gevraagd onderzoek te doen naar de klachten. Dat onderzoek is onafhankelijk en uitgebreid geweest. Alle betrokkenen zijn uitvoerig gehoord.

De eindconclusie van het onderzoek was dat de incidenten aanleiding geven voor verbeteringen binnen SV Pax, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van structureel ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. De KNGU heeft alle melders uitgenodigd voor een gesprek over de uitkomsten. Een samenvatting van het rapport is gepubliceerd op onze website.

Op basis van de eindconclusie zijn kritische gesprekken gevoerd met het bestuur van SV Pax. Want voor de KNGU is elk incident een teveel. Het bestuur heeft toegezegd om maatregelen te nemen, die ervoor zorgen dat mogelijke incidenten in de toekomst niet meer voorkomen.

De KNGU ziet hier op toe. Dit is hoe wij te werk zijn gegaan. De KNGU neemt elke klacht serieus en we zullen iedere melding opnieuw uitzoeken en doen wat nodig is om te werken aan een pedagogisch (gym)sportklimaat. Zodat alle turn(st)ers kunnen groeien en bloeien in een sociaal veilige en plezierige sportomgeving.

Meer nieuws uit Sport

Meest gelezen