Premium

Nog meer kabels rond Wijk aan Zee

1/2
Wijk aan Zee

De hoogspanningskabels aan de noordkant van Wijk aan Zee liggen er nog niet eens of Tennet komt met een nieuw plan voor een tweede set hoogspanningskabels. Deze moeten aan de zuidzijde van het dorp komen te liggen, maakten Tennet en het ministerie van Economische Zaken deze week bekend.

Het nog te bouwen transformatorstation langs de Zeestraat - dat al een oppervlakte van 23 voetbalvelden zou gaan beslaan, moet in verband hiermee óok worden uitgebreid met een aantal hectare. Het transformatorstation zal bestaan uit meerdere gebouwen met een hoogte van 13 meter (iets hoger dan vier verdiepingen) en een aantal bliksemafleiders van 24 meter hoog.

Inzage

De stukken met betrekking tot dit plan liggen vanaf 22 februari ter inzage bij de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Ze liggen er tot en met 4 april. Dat is ook de termijn waarbinnen inspraak mogelijk is. Netbeheerder Tennet en het ministerie spreken van een ’voorstel voor participatie’.

Afgelopen najaar kwam Wijk aan Zee ook al in het nieuws in verband met kabels van windmolenparken op zee. Aan de noordkant van het kustdorp moeten twee kabels aan land komen die rond het dorp lopen, de Zeestraat kruisen en dan op een nog te bouwen transformatorstation op het terrein van Tata Steel worden aangesloten.

Dat station zou oorspronkelijk een oppervlakte van 11,5 hectare beslaan. Zelfs de mensen die naar de informatiebijeenkomsten over dit project zijn geweest hadden geen enkele notie van de grootte van het project. Met de uitbreiding wordt het station nog enkele hectares groter. Hoeveel exact is nu nog onduidelijk.

Vanaf het trafostation wordt een verbinding aangelegd naar het 380kV-station aan het Gooiland nabij de autosnelweg A9.

Die kabels sluiten de toekomstige parken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust west Alpha aan. De extra kabels waar het nu om gaat moeten het eveneens toekomstige windmolenpark Hollandse Kust west Bèta aansluiten op hetzelfde netwerk.

Toekomst

De windmolenparken zijn ontwikkelingen van de toekomst die de Nederlandse elektriciteitsproductie moeten verduurzamen. De beoogde windmolenparken moeten tussen 2024 en 2030 worden gerealiseerd. Pas als die parken zijn aangesloten wordt duidelijk hoeveel geluidsoverlast het transformatorstation gaat opleveren. De inspraak erover heeft echter nu plaats.

Inwoners van Wijk aan Zee en Beverwijk West maken zich voornamelijk zorgen om geluidsoverlast. Nog nergens in ons land staat een transformatorstation van deze enorme afmetingen. Bekend is dat transformatorstations een lage bromtoon kunnen voortbrengen.

In Wijk aan Zee is de geluidsbelasting al zeer hoog. Om het nieuwe bestemmingsplan voor het kustdorp te kunnen aannemen heeft de gemeente Beverwijk die geluidscontour nog eens opgerekt van een belasting van 50dB naar 55dB.

Om het oorspronkelijke plan voor het transformatorstation qua geluid mogelijk te maken was een uiterste inspanning nodig bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Een geluidsonderzoek waarin ook de stapeling met andere geluidsbronnen is meegenomen ontbreekt in de vergunningsaanvraaag.

Meer nieuws uit Kennemerland

Meest gelezen