Huizer visie op de eigen kust (en veel meer)

Huizer visie op de eigen kust (en veel meer)
Enkele collages uit de gemeentelijke kustvisie van al of niet gewenste ’sfeerbeelden’.
© illustraties: gemeente huizen
Huizen

De langverwachte Kustvisie van Huizen ligt op tafel. Het is een vlag die, op aandringen van de gemeenteraad, de lading niet dekt. Het gaat om een integrale visie voor de ’kralenketting’: Gooimeer, stranden en rest van de kust, havens en bedrijventerrein ’t Plaveen, en - last but not least - het Oude Dorp.

Een jaar geleden kwam het (vorige) college ook al met een kustvisie. Die bleek, ofschoon hij al jaren in de pen had gezeten, zeer beperkt van opzet. De visie bevatte enkele ideeën voor slechts een deel van de Gooimeerkust van Huizen. Het meest in het oog springend was de aanleg van een ’atol’ met een diepe zwem- en duikplek. Andere onderdelen: een of meer strandpaviljoens, een kleinschalige trekkerscamping, een asfaltpad voor wandelaars, fietsers en skaters, en een facelift voor recreatiepark het Gooierhoofd.

Op aandringen van betrokken burgers en de gemeenteraad nam het college de visie terug voor de gewenste ’schaalvergroting’. Die is nu afgerond en komt op 23 januari aan de orde in de raadscommissie fysiek domein.

Huizer visie op de eigen kust (en veel meer)

’Huizen heeft een aantrekkelijke ligging aan het Gooimeer, maar profiteert onvoldoende van de kwaliteiten van het water’. Met die vaststelling trapt de 43 pagina’s tellende ’visiebundel’ af. ’Voor een deel is Huizen van het water afgekeerd, voor een deel is de relatie terloops’. Vandaar de opgave: een integrale en breed gedragen toekomstvisie voor de oevers van het Gooimeer en de haven van Huizen tot aan het Oude Dorp.

Het collegevoorstel aan de raad bevat - onder de noemer ’wordt vervolgd’ - diverse witte vlekken. Die worden ingevuld na afloop van het participatieproces. Er komen drie sessies (per deelgebieden ’kust’ en ’haven’) met bewoners en andere belanghebbenden, een beeldvormende bijeenkomst met de raad én een publieke presentatie. Het een en ander wordt begeleid door Okra Landschapsarchitecten uit Utrecht. Kosten: 36.300 euro.

Uitdagingen

In de visiebundel worden de kracht en de zwakte/uitdagingen benoemd. ’Huizen heeft een unieke ligging aan de randmeren, het is de plek waar Utrechtse heuvelrug eindigt in het Gooimeer’. En: ’Er zijn maar weinig plaatsen waar zoveel recreatief programma aanwezig is’.

Daar tegenover staat, dat Huizen wel een hart heeft, maar dat het Oude Dorp en de haven los van elkaar staan. ’Rondom de haven ligt de focus nog steeds op werken waardoor het nog geen prettig verblijfgebied is. In het dorp ligt de nadruk op wonen. Het brede en rijke recreatieve programma rondom de haven staat nu los van het Oude Dorp, waarbij de dichtheid van horeca dun is’.

Huizer visie op de eigen kust (en veel meer)

De kansen zijn helder. ’Uitbreiden en aanvullen van het brede recreatieve programma, waarin horeca en andere verblijfsactoren maken dat bezoekers langer blijven en de verbinding met het centrum te versterken. Door haven en Oude Dorp aan elkaar te koppelen wordt de kracht van Huizen benut’. Een risico is wel, dat woekerende waterplanten (fonteinkruid) de ’aantrekkelijke nautische identiteit’ ernstig aantasten of zelfs om zeep helpen.

In de visiebundel gaat het college dus uit van de noodzakelijke verbinding tussen kern (het Oude Dorp) en water (Gooimeer), waarbij tegelijkertijd ’de overgang van heuvelrug naar randmeer beleefbaar wordt’. Ankerpunten moeten versterkt worden, en de onderlinge afstand - de ’grote leegte’ - met ’steppingstones’ overbrugd.

Diverse vragen zijn aan de orde. Recreatie op het Gooimeer: wat is er en wat mist er? Hoe worden de stranden (Zomerkade, Harderwijkerzand) gebruikt, zijn er wensen? Welke (recreatieve) ontwikkelingen zijn er langs de rest van de kust (fietspad langs het water) en in de natuurgebieden mogelijk en wenselijk? Een soortgelijke vraag ligt er voor havens, bedrijventerrein, Havenstraat en centrum.

Huizer visie op de eigen kust (en veel meer)

Opwaarderen

Het college legt nu diverse acties voor aan raad en bevolking. Zoals het opwaarderen van het Oude Raadhuisplein, het vergroenen van het Oude Dorp, het veranderen van ’t Plaveen in een ’aantrekkelijk verblijfsgebied met aansluitend programma’, en het ontwikkelen van de oostzijde van de haven. ’Het huidige bedrijventerrein omvormen tot representatief waterfront, met daarin de bedrijvigheid. Zo ontstaat een aantrekkelijk gemengd gebied, dat zich leent voor wonen, werken en recreëren.’

Doel is te komen tot een brede kustvisie als leidraad voor toekomstige keuzes. Waarin de sterke punten van Huizen onderling zijn verbonden. Als een glanzende kralenketting.

Meer nieuws uit Gooi

Keuze van de redactie

Lees hier de digitale editieVolg ons