Stadspartij geeft VVD en CDA schuld van mislukken onderhandelingen

Delano Weltevreden
Den Helder

De Stadspartij stelt dat VVD en CDA nog geen afstand hebben genomen van de oude politiek. Daarom zijn de coalitieonderhandelingen mislukt, stelt de grootste Helderse partij. Hieronder de volledige verklaring.

De Stadspartij Den Helder ( SPDH ), CDA en het VVD hebben niet tot overeenstemming kunnen komen, omdat geen recht gedaan kon worden aan de grote verkiezingswinst van de Stadspartij. De partijen hebben tot aan maandag 26 mei. de onderhandelingen kunnen en willen voeren op basis van gelijkheid en collegialiteit. Om te veel ”ruis” te willen voorkomen hebben de onderhandelaars hierbij afgesproken niets naar buiten te brengen tot aan het moment dat het coalitieprogramma in concept gereed zou zijn. Hierna zou het de beurt zijn aan de fracties om hierop commentaar te leveren waarna het coalitieakkoord definitief zou zijn. Wij willen hierbij aantekenen dat dit proces boven verwachting soepel en in goede harmonie is verlopen, tot aan het moment dat er gesproken moest worden over de verdeling van het aantal wethouders, want daarbij ging het mis.

Wij hebben als Stadspartij Den Helder vanaf het begin aangegeven dat wij voor vijf wethouders wilden gaan, temeer omdat wij de mening zijn toegedaan dat er wel een heel omvangrijk pakket bij gaat komen tw. ”het Sociaal Domein” hetgeen alle aandacht vergt en je er niet maar even bij doet. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor het college en de raad. Het gaat per slot van rekening om .

Ervan uitgaande dat de huidige wethouders het nu al erg druk hebben gehad, zou de verdeling dan nu moeten worden, SPDH 3, CDA 1 en het VVD 1 wethouder. Het CDA en de VVD wilde hier niet mee instemmen omdat zij van mening zijn dat je dan niet zou kunnen spreken van een collegiaal bestuur, omdat de SPDH dan wel heel dominant aanwezig zou zijn. Vanaf het begin hebben deze partijen daarom ook geprobeerd om, onder het mom van het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak binnen de raad, de PvdA er bij te halen waardoor de verhouding zou worden 2:1:1:1.mensen De SPDH heeft uiteindelijk aangegeven daarmee terug te gaan naar de fractie. De fractie heeft aangegeven niet te kunnen instemmen met het weggeven van 1 wethoudersplek. Zij zouden niet weten op basis van wat zij dit zouden moeten beslissen. Zij hadden immers nog niets gezien van de tot dan toe behaalde resultaten! De fractie is de mening toegedaan, dat dit en het binnen de coalitie trekken van de PvdA geen recht zou doen aan de verkiezingsuitslag, temeer omdat de PvdA toch de grote verliezer was van de verkiezingen. Wij hebben aan het CDA en de VVD onderhandelaars medegedeeld dat de SPDH geen akkoord kan geven op het verzoek van deze partijen en vast te houden aan de verdeling van 3:1:1. Hierbij dient ook aangetekend te worden dat de VVD en het CDA van hun achterban de opdracht hadden om geen 3 wethouders aan de SPDH te geven

Vanuit het CDA is daarna nog het voorstel gekomen om samen met de drie fracties in gezamenlijkheid te kijken naar het resultaat van de onderhandelingen, waarna er mogelijk een ander beeld zou kunnen ontstaan? Dit voorstel werd als onacceptabel bestempeld door de VVD onderhandelaars. Wij hebben daarna nog geopperd om er één van de kleine partijen bij de coalitie betrekken, maar daar is verder niet op ingegaan.

De SPDH heeft steeds geprobeerd om invulling te kunnen geven aan het “nieuwe elan” door op zoek te gaan naar kwalitatief goede en ervaren wethouders, waarbij het ons niet uit zou maken vanuit welke politieke stroming zij voort kwamen. Uiteindelijk kunnen wij putten uit een aantal kwalitatief heel goeie kandidaat wethouders, waarmee wij zeker een heel breed draagvlak binnen de Helderse raad hadden kunnen bewerkstelligen. Het is nu geblokkeerd door CDA en VVD, wij betreuren dit omdat wij steeds het beste voor hebben met Den Helder. Mogelijk hebben zij nog geen afstand kunnen nemen van de “oude politiek”.

Wij betreuren dat de formateur, de Ceuninck van Capelle, zijn ontslag heeft ingediend.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet om tot een goede coalitie te komen en hebben daar veel respect voor.

Meer nieuws uit NHD

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.