Onderbemaling in Noord-Holland ’zorgelijk’: peilafwijkingen op 2800 plekken

Een peilschaal van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de Zeddeweg in Volendam.
© Foto Ella Tilgenkamp
Haarlem

De provincie maakt zich zorgen over de toename van plekken waarop onderbemaling voorkomt en gaat hierover met de drie Noord-Hollandse waterbeheerders in gesprek. Dat laat Gedeputeerde Staten weten in de beantwoording van schriftelijke vragen van D66, GroenLinks en PvdA.

De waterbeheerders pompen meer water weg dan goed is voor natuurgebieden. Ze doen dat om de boeren te faciliteren, bijvoorbeeld veehouders. Als boerenland en natuur in hetzelfde watersysteem liggen, kan er niet anders dan onderbemaald worden om het grondwater 40 tot 60 centimeter lager te houden. Daarvoor zijn vergunningen nodig. Het was de drie Statenfracties opgevallen dat erin in Noord-Holland 2800 keer wordt afgeweken van het vastgestelde waterpeil. Alleen al sinds 2018 zijn hier 616 nieuwe vergunningen voor afgegeven. In Utrecht en Zuid-Holland wordt veel minder vaak van het waterpeil afgeweken.

In de veenweidegebieden van Noord-Holland wijkt het peil in twintig procent van het oppervlakte af, het is er voornamelijk lager. Op Texel wijkt 24 procent van het oppervlak af van het vastgelde peil, hier is voornamelijk sprake van opmalingen, dus een hoger peil. De fracties stelden hun vragen omdat vooral in veenweidegebieden de peilen gehandhaafd moeten worden met het oog op tegengaan van maaivelddaling en reductie van de CO2 die te droog veen uitstoot.

Dat is GS het met hen eens. ’Dit doet geen recht aan onze ambities voor biodiversiteit (weidevogels), bodemdaling en klimaat’, schrijft het college. De provincies heeft geen bevoegdheden om te monitoren en te beboeten. Dat doen de waterschappen. Echter, niet overal staan peilschalen. Slechts bij 700 van de 2800 plekken met een peilafwijking is een (nieuwe) geregistreerde peilschaal aanwezig. Met een gemiddeld aantal van 300 per jaar plaatst Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ze bij. Prioriteit krijgt daarbij het veenweidegebied.

Tegengaan van bodemdaling is geen simpele kwestie van meer water de poldersloten inlaten. Belangrijker is dat grondeigenaren ondiep grondwater in de zomermaanden op peil houden met infiltratietechnieken die het veen vernatten. Daarom is er niet alleen overleg met de waterbeheerders, maar met tal van andere betrokkenen en wordt er na dit jaar opdracht gegeven om tot een integraal ’waterakkoord’ te komen.

Meer nieuws uit Amsterdam

Meest gelezen